Výnimky potvrdzujúce bezprávie

Médiá pomerne obsiahle informovali o prípade docenta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého biskupi jeho cirkvi pozbavili možnosti vyučovať teologické predmety. Táto situácia pri hlbšom pohľade ukazuje, že v rovnakom postavení sa môžu ocitnúť stovky ľudí pracujúcich vo verejnom sektore na Slovensku.

15.09.2017 14:00
debata (47)

Tento prípad ukazuje na ľahkosť, s akou môžu byť obmedzované základné individuálne práva definované ústavou a zákonmi platnými v Slovenskej republike. Medzi inými práva na slobodný výkon povolania, práva na slobodu vedeckého bádania a slobodu vyjadrovania.

V tomto prípade sa ukázali dôsledky mechanizmov „výnimiek“ zo všeobecnej platnosti zákonov v našom práve, ktoré boli presadzované pri budovaní „voľného trhu“ u nás. Bolo to systematické oslabovanie Zákonníka práce, a to aj pre ľudí vo verejnej sfére, platených z verejných zdrojov. V podobnom duchu nám výnimky zo zákona prinieslo prijatie systému medzinárodných zmlúv so Svätou stolicou, ktoré sa stali vzorom aj pre zmluvy s väčšinou registrovaných cirkví na Slovensku. V prípade docenta Prostredníka sa otvorene ukázalo, ako sa vďaka „výnimkám“ stali cirkvi doslovne majiteľkami množstva pracovných pozícií vo verejnom sektore alebo financovaných z verejných zdrojov. Vo vnútornom živote cirkvi využívajú výnimky zo Zákonníka práce, na teologických fakultách zasa výnimky z akademickej samosprávnosti, a to všetko aj na potláčanie oponentov alebo na vybavovanie si osobných účtov. To, čo sa stalo Ondrejovi Prostredníkovi, sa môže stať ktorémukoľvek učiteľovi náboženstva či duchovnému v ozbrojených zložkách, pretože všetci sú vo svojej verejnej práci, financovanej z verejných zdrojov, závislí od poverenia vedením niektorej z cirkví.

Ukázalo sa, že skutočnými pánmi a vlastníkmi všetkých pracovných pozícií vo verejnej sfére, kde má možnosť ktorákoľvek z cirkví uplatňovať svoju kánonickú misiu, sú vlastne cirkvi.

Cirkvi získali viacero výnimiek obmedzujúcich platnosť Zákonníka práce alebo akademických slobôd, teda noriem, ktoré majú chrániť viaceré ústavné práva občanov. Tieto výnimky však nesmerovali k posilneniu ochrany individuálnych práv a slobôd a riešeniu individuálnych situácií občanov, čo býva častým dôvodom na ich udeľovanie, ale naopak, umožňujú ich porušovanie. Takto presne pred rokom využili evanjelickí biskupi svoju kompetenciu a neumožnili pokračovanie vo výkone práce financovanej z verejných zdrojov kaplánovi. V ničom nemuseli porušovať zákony, kaplánovi jednoducho po skončení dočasného úväzku neponúkli nový. Rovnako teraz využili výnimku z bežne platných akademických slobôd a odobrali pedagógovi možnosť vyučovať na verejnej vysokej škole. Jediným prehreškom v oboch prípadoch bolo, že bádaním a štúdiom dospeli k názorom, ktoré sa nepáčili predstaviteľom cirkvi, prípadne sa prezentovali v občianskom živote názormi, ktoré sú odlišné od názorov vrchnosti. Prostredníctvom výnimiek sa cirkvi stali nepriamo skutočným zamestnávateľom na mnohých školách rôznych stupňov. A s mocou väčšou, ako majú predstavitelia bežných vysokých škôl, ktorých obmedzuje Zákonník práce. Na rozdiel od minuloročného prípadu má Ondrej Prostredník predsa len väčšiu oporu v existujúcich zákonoch a práve zápas o výklad ústavných práv a zákonných výnimiek bude aj zápasom o charakter Slovenska. Či sme skutočne republikou, kde sú zákonmi chránené ústavné práva všetkých občanov. A to aj pracovnoprávne.

Cirkevní predstavitelia využili svoju z výnimiek vyplývajúcu moc a odobrali kánonickú misiu učiteľovi na verejnej vysokej škole. Iné zákony však chránia právo na slobodné vyjadrenie svojich osobných názorov a na výkon svojho povolania, kam patrí napríklad aj pestovanie slobodnej a kritickej diskusie na verejnej vysokej škole. Bude možné, aby fakulta dala výpoveď pedagógovi na základe dôvodov, ktoré nemajú oporu v Zákonníku práce, ba dokonca sú v rozpore s duchom ústavy a zákonov platných v štáte? Predstavitelia fakulty, taktiež poverení kanonickou misiou biskupmi, sa ocitnú medzi dvoma mlynskými kameňmi – duchom zákonov Slovenskej republiky a zodpovednosťou tým, ktorí im udeľujú, a ako vidieť, aj odoberajú poverenie učiť. No len ťažko sa budú môcť uchýliť k stratégii, často využívanej na vysokých školách, že by zrušili nejaký predmet a učiteľa ako nadbytočného prepustili. Museli by totiž zrušiť vyučovanie predmetu Nová zmluva.

V tomto prípade sa ukázalo, že skutočnými pánmi a vlastníkmi všetkých pracovných pozícií vo verejnej sfére, kde má možnosť ktorákoľvek z cirkví uplatňovať svoju kánonickú misiu, sú vlastne cirkvi. Tie sa výnimkami ocitli nad všeobecne platnými zákonmi a nad ústavou. Zákonnými výnimkami si dokázali sprivatizovať verejné zdroje a verejné pracovné miesta. Ako ukazujú skúsenosti nielen z prostredia evanjelickej cirkvi, deklarovaná ochrana práva na slobodu náboženského presvedčenia sa prakticky často využíva presne opačne – na obmedzovanie slobodného náboženského života a osobnej viery. Výnimky zo zákonov zjavne dávajú mocným do rúk možnosť potláčať osobné práva a slobody. Sila zákona a medzinárodných zmlúv k tomu zjavne dodáva silu a odvahu.

© Autorské práva vyhradené

47 debata chyba
Viac na túto tému: #cirkev #Dúhový pochod #Ondrej Prostredník