Kto tu klame

SAV nesplnila zákonné podmienky pre registráciu verejných výskumných inštitúcií (VVI) a vkladá majetok štátu do spoločností, ktoré sú možno už od vzniku v krachu.

13.08.2018 14:00
debata (19)

Na začiatok je potrebné uviesť, že ide o nezvládnutý proces transformácie SAV, ktorý sa teraz jej vedenie snaží zamaskovať obvineniami z byrokracie a politizovaním. Už len nátlak a demagógia môžu pomôcť odviesť pozornosť od fatálneho zlyhania SAV pri príprave transformácie. Ministerstvo školstva nerozumie SAV. Toto nie je hra a je veľmi znepokojujúce, ak predseda SAV túto patovú situáciu, ktorú spôsobila SAV nerešpektovaním zákona, nazýva hrou.

SAV sa nátlakom domáha spätnej registrácie k 1. 7. Zároveň až 12. 7. uzavrela zmluvu s firmou SOFTIP na zatvorenie starých účtovných kníh, otvorenie nových a zostavenie vstupných súvah pre „budúce VVI“, ako uvádza v zadaní v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva na takmer 600-tisíc eur bola uzavretá bez súťaže, priamym rokovacím konaním. Organizácie teda od 1. 7. nevedia, ako účtovať. V pokyne Predsedníctva SAV pre organizácie z 23. 7. sa uvádza, že na spustení nových databáz pre účtovníctvo sa intenzívne pracuje, ale predpokladaný najskorší termín je koniec júla – začiatok augusta, pretože spoločnosť SOFTIP mala v júli celozávodnú dovolenku.

V júli teda spoločnosti SAV nemajú zistiteľné účtovníctvo a nevie sa, či sú v predĺžení. Pritom sú už v režime zákona o konkurze povinné sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie. Spätnou registráciou bez znalosti týchto údajov by sa mohli ocitnúť v úpadku už od vzniku a už po 30 dňoch by mali byť v konkurze. Spätná registrácia by pre ne bola nielen likvidačná, išlo by o porušenie zákonnej povinnosti konať s odbornou starostlivosťou. Nie je zodpovedné nechať vzniknúť organizácie a až potom riešiť ich účtovníctvo a ekonomické pomery.

Je neuveriteľné, že SAV protestuje za porušovanie zákona a možno aj za proces, ktorý by viedol k likvidácii niektorých ústavov. Odôvodnením už môže byť iba snaha odviesť pozornosť od hrubého zanedbania prípravy transformácie.

Je neuveriteľné, že SAV protestuje za porušovanie zákona a možno aj za proces, ktorý by viedol k likvidácii niektorých ústavov. Odôvodnením už môže byť iba snaha odviesť pozornosť od hrubého zanedbania prípravy transformácie, ktorý sa prejavil nielen nedostatočnou registráciou, ale aj nepripravenosťou ekonomickej existencie VVI. Vkladať majetok štátu do takýchto nečitateľných spoločností je veľmi riskantné.

Tvrdenie, že ministerstvo požadovalo údaje nad rámec zákona, sa opäť opiera o neznalosť vlastného zákona. Rezort vždy informoval, že požadoval údaje o majetku ústavov, ktoré majú užívať organizačné zložky pri registrácii podľa tohto zákona. V podkladoch doručených do 1. 4. chýbali úplne údaje o hnuteľnom majetku, pohľadávkach a iných právach. Ide pritom o veľké hodnoty, vedeckú infraštruktúru, prístroje za milióny eur, patenty a licencie, ktoré by mali slúžiť na budúce podnikanie. Ministerstvo nemohlo súhlasiť s uvedením hnuteľného majetku bez údajov, ktoré by ho umožnili identifikovať a oceniť. Napríklad identifikácia len inventárnym číslom a slovom superpočítač, mikroskop, osobný automobil, traktor, pričom ide o miliónové hodnoty. Ide o netransparen­tnosť, ktorá by po zaradení do verejného zoznamu viedla ku kritike ministerstva.

Ak SAV nemá problém s predložením majetku, ministerstvo ponúklo, aby SAV využila registráciu podľa platného zákona o VVI už teraz. 2. augusta ministerka školstva listom predsedovi akadémie navrhla, aby protokoly s údajmi o majetku vo vlastníctve štátu, ktorý nadobúdajú VVI, urýchlene zaslali na Ministerstvo financií SR so žiadosťou o odsúhlasenie v súlade s procedúrou, ktorú navrhla NR SR v zákone schválenom v júni 2018. SAV do dnešného dňa nezaslala protokoly na MF.

Tvrdenie pána Šajgalíka, že pri registrácii VVI spôsobom schváleným NR SR by išlo o likvidáciu ústavov, nie je správne. Zakladateľ v zakladacej listine môže uviesť, že vznikajúce VVI sú právnymi nástupcami terajších organizácií, ktoré zanikajú bez likvidácie. Mnohé ústavy SAV existujú takmer 60 rokov a prechádzali mnohými podobnými zmenami bez likvidácie.

SAV odovzdávala potrebné dokumenty na registráciu VVI až do 28. 7. Zákon však určuje dodanie podkladov do 1. 4. a ich doplnenie do 31. 5. Zákon o SAV hovorí, že ministerstvo zapíše verejné výskumné inštitúcie podľa odseku 1 do registra od 1. 7., a nie k 1. 7., ako tvrdí SAV. SAV dodávala podklady ešte v júli, preto ministerstvo nemohlo zapísať VVI k 1. 7. SAV tvrdí, že nemala povinnosť predložiť vnútorné predpisy k registrácii. Zákon však jasne hovorí, že SAV predloží tieto predpisy do 31. 5. Rovnako ich musia ešte pred registráciou predložiť aj iní zakladatelia VVI. Následne SAV, ktorá je v špecifickej situácii, lebo sa transformuje, založí vnútorné predpisy do zbierky listín do 31. 12. Až po založení prejdú na VVI práva a povinnosti pôvodných organizácií. SAV sa zameriava len na založenie do zbierky listín a zámerne zabúda, že predloženie bolo potrebné k vzniku, ako aj u každého iného zakladateľa VVI. Už vznikom na VVI prejdú záväzky vzniknuté konaním zakladateľa. Preto už ku vzniku musia mať VVI vnútorné predpisy.

Vo „vákuu“ sa ocitlo vyše 3 000 zamestnancov SAV, preto je v záujme všetkých strán túto situáciu vyriešiť čo najskôr v súlade so zákonom.

© Autorské práva vyhradené

19 debata chyba
Viac na túto tému: #transformácia SAV #verejné výskumné inštitúcie