VÝZVA 10 vedcov: desatoro pre lepšiu budúcnosť výskumu a vzdelávania na Slovensku

Hrozbám, akou je súčasná pandémia, a iným náročným výzvam bude čeliť ľudstvo a jednotlivé štáty aj v budúcnosti. Rozumne – bez veľkých negatívnych účinkov na človeka a ekonomiku – ich bude možné prekonať len s kvalitnou vedou a dobrou úrovňou vzdelania.

28.04.2020 14:30
debata (6)

Súčasná situácia nám výnimočne dokazuje tvorivý potenciál slovenských vedcov. Problémom, ktorý si naša spoločnosť dostatočne neuvedomuje, je však to, že Slovensko dlhodobo a zďaleka nevyužíva tento potenciál vedy a výskumu na svoj rozvoj.

Ak nedôjde k zmene, bude Slovensko naďalej strácať priveľa talentovaných a ambicióznych mladých ľudí a zároveň znižovať svoje šance na rozumné a medzinárodne konkurencieschopné riešenia spoločenských a ekonomických problémov.

Je preto nevyhnutné, aby súčasná vláda začala v najkratšom možnom čase realizovať dôležité opatrenia na zlepšenie podmienok a zvýšenie úrovne vedy, výskumu a vzdelávania:

  1. Zákon o štátnej vednej politike, ktorý by zohľadnil súčasnú situáciu vo vede a výskume, vymedzil postavenie a úlohy štátu, inštitúcií výskumu a podnikateľských subjektov, definoval poslanie slobodného základného výskumu a jeho aplikácií a výskumu vyžiadaného hospodárskou praxou. Účasť špičkových vedcov na zásadných rozhodnutiach o vede a výskume.
  2. Jednotné celoštátne hodnotenie kvality výskumu medzinárodným panelom expertov. Následná hierarchická podpora excelentného základného výskumu a výskumu s potenciálom vysokého ekonomického a spoločenského benefitu.
  3. Zákon o vysokých školách s formulovaním ich postavenia, diverzifikácie a úloh. Internacionalizácia vysokých škôl vo výučbe, vedeckej výchove a výskume s výrazne vyšším podielom vynikajúcich zahraničných vedcov a pedagógov. Celoštátne odborové komisie pre obhajoby PhD., habilitácie a inaugurácie.
  4. Dlhodobá koncepcia financovania inštitúcií, grantových agentúr a vedeckých projektov. Zvýšenie objemu súťažných prostriedkov v grantových agentúrach, skvalitnenie výberu projektov a nástrojov podpory riešiteľov. Podpora špičkových vedeckých tímov alokáciou časti štrukturálnych fondov alebo financovaním cez nové schémy APVV aspoň na päť rokov. Účelová forma financovania za mimoriadne výsledky.
  5. Zjednodušenie a zefektívnenie podmienok na nákup vedeckých prístrojov, softvéru a iných pomôcok nevyhnutných pre výskum. Zníženie administratívy a byrokracie.
  6. Primeraná väzba zamerania absolventov vzdelávania na potreby spoločenskej a hospodárskej praxe.
  7. Adekvátna väzba študijných programov na výsledky hodnotenia výskumu na vysokých školách.
  8. Skvalitnenie vzdelávania a zlepšenie podpory najlepších študentov a doktorandov tak, aby mali motiváciu študovať a pracovať na Slovensku. Systematická podpora mladých vedeckých pracovníkov po skončení PhD. štúdia v podobe grantových schém.
  9. Systematická podpora vedeckých a technologických startupov a ochrany know-how.
  10. Transformácia SAV a štátnych/rezortných výskumných organizácií na verejné výskumné inštitúcie s podmienkami umožňujúcimi ich dynamický rozvoj.

Signatári:

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda Učenej spoločnosti Slovenska, fyzik, UK a SAV

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., akademička Učenej spoločnosti Slovenska, onkologička, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV

Ing. Ján Tkáč, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, chemik, SAV, nositeľ ERC grantu

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK

prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, virológ

RNDr. Boris Klempa, DrSc., virológ, predseda Vedeckej rady Biomedicínskeho centra SAV

Pavol Čekan, PhD, biochemik, zakladateľ a riaditeľ MultiplexDX

doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, ekonóm, SAV

PhDr. Eva Kowalská, DrSc., akademička Učenej spoločnosti Slovenska, historička, SAV

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., akademik Učenej spoločnosti Slovenska, matematik, TUKE

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #veda