Deti a riziká digitálneho sveta

Vývoj, rozširovanie či priam expanzia digitálneho sveta do našich životov sú nepopierateľné a zjavné. Spomínané prostredie v súčasnosti zahŕňa nielen informačné a komunikačné technológie vrátane sietí, obsahov, služieb a aplikácií, ale napríklad aj virtuálnu realitu, umelú inteligenciu, robotiku, automatizované systémy, biometriu, implantačné technológie...

09.06.2021 16:00
debata

Všestranné príležitosti, a najmä prístup k informáciám, ktorý je takto poskytovaný deťom, zohráva v ich rozvoji, živote a prežití čoraz dôležitejšiu úlohu. V krízových situáciách dokonca mimoriadnu. Všeobecne zažívaný príklad nám „vygenerovala“ korona a jej spoločenské i osobné dôsledky.

Technológie tak na jednej strane poskytujú nové a unikátne príležitosti na realizáciu práv detí, ale zároveň predstavujú aj riziko ich porušovania alebo zneužívania. Digitálne prostredie môže vo vzťahu k deťom obsahovať aj stereotypné, diskriminačné, rasistické, násilné, pornografické alebo škodlivé a falošné informácie a dezinformácie.

Konkrétne riziká zahŕňajú fyzické a/alebo duševné násilie, zneužívanie, zanedbávanie, zlé zaobchádzanie, vykorisťovanie vrátane sexuálneho, obchodovanie s deťmi, rodovo motivované násilie či kybernetickú agresiu. Práva každého dieťaťa sa však musia rešpektovať, chrániť a plniť aj v digitálnom prostredí. Zmysluplný prístup k digitálnym technológiám môže deti podporiť pri realizácii celej škály ich občianskych, politických, kultúrnych, hospodárskych a sociálnych práv.

Úlohou štátu ostáva investovanie do politík a programov, ktoré podporujú cenovo dostupný prístup všetkých detí k digitálnym technológiám vo vzdelávacích prostrediach, komunitách a domácnostiach a ich kompetentné používanie. Súčasne by mal štát podporovať rodičov, opatrovateľov a učiteľov pri získavaní digitálnej gramotnosti a pri identifikácií potenciálnych rizík pre deti a osvojení si nevyhnutných znalostí, pokiaľ ide o možnosti ich ochrany.

Globálny charakter digitálneho prostredia, podpora a ochrana detí v tejto oblasti predpokladajú silnú medzinárodnú a regionálnu spoluprácu všetkých zainteresovaných strán vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za prierezovú a odvetvovú digitálnu transformáciu. Je nevyhnutné, aby aj štáty spolupracovali s vnútroštátnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami a organizáciami špecializujúcimi sa na ochranu detí a ľudské práva vo vzťahu k digitálnemu prostrediu.

Určite by našiel zmysluplné uplatnenie aj vládny orgán poverený koordináciou politík, usmernení a programov v tejto agende medzi ústrednými vládnymi orgánmi a rôznymi úrovňami verejnej správy. Takýto národný koordinačný mechanizmus by mal spolupracovať so školami a sektorom informačných a komunikačných technológií, ako aj s podnikmi, občianskou spoločnosťou a akademickou obcou s cieľom realizovať práva detí vo vzťahu k digitálnemu prostrediu na medzisektorovej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #internet #školstvo #digitalizácia #sociálne siete #nové technológie