Zadržiavanie vody v krajine

30.08.2011 15:00

Opatrenia protipovodňovej ochrany uskutočňované na Slovensku v posledných desaťročiach sa prioritne zameriavali na čo najrýchlejší odtok dažďovej vody z krajiny v čo najväčšom množstve.

Aj napriek tomu, že niektoré z nich sa formálne nazývali preventívne, svojou podstatou boli opatreniami na riešenie už vzniknutej povodňovej situácie.

Prevencia pred povodňami

Riešenie nie je v rozširovaní a v budovaní nových, kapacitne väčších sústav rýchlych odtokov dažďovej vody, ale v obnovovaní ekosystémových funkcií poškodených povodí a krajiny, aby dokázali zadržať viac dažďovej vody, viac jej vsiaknuť do podložia i vypariť sa do atmosféry.

Poznatky o hydrologickom režime vodných tokov na Slovensku potvrdzujú, že riziká extrémnych povodní i záplav, vysušovania pôdy i ostatných rizík živelných pohrôm a klimatickej zmeny sa budú v nasledujúcich rokoch zvyšovať, pokiaľ sa neobnoví vododržná funkčnosť poškodenej krajiny. Problémy sa budú exponenciálne prehlbovať, ak sa nezastaví predovšetkým nadmerné celoročné plošné odvodňovanie, ktoré vedie k prehrievaniu a vysušovaniu pôdy. Treba komplexne revitalizovať poškodenú krajinu tak, aby dochádzalo k prirodzenej obnove vôd v jej štruktúre. To spätne vytvorí priaznivé predpoklady prevencie pred povodňami, suchom, klimatickou zmenou a ostatnými rizikami náhlych živelných pohrôm.

Obnovenie ekosystému

Cieľom programu je obnovenie ekosystémových funkcií poškodenej krajiny, aby zadržala viac dažďovej vody, umožnilo sa jej vsiaknutiu do podložia, čo zvýši kvalitu pôdy a zabezpečí aj jej ekologickú stabilitu.

Konkrétnym zámerom je vybudovať na celom území republiky vodozádržné krajinné a terénne útvary a v intravilánoch obcí a miest vodozádržné systémy, zariadenia a technické riešenia s celkovou cyklickou zádržnou kapacitou dažďovej vody v objeme 250 miliónov kubických metrov.

Spomalením odtoku dažďovej vody sa vytvoria podmienky na jej vsakovanie do pôd. Umožní sa tým rozvinúť vitálne funkcie krajiny, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nevyhnutné pre produkčný potenciál, ako aj pre environmentálnu, sociálnu a klimatickú bezpečnosť.

Hospodárske využitie

Zadržaná dažďová voda bude nielen účinným preventívnym prostriedkom na zníženie rizík povodní, ale v mnohých prípadoch sa stane aj dôležitým zdrojom pre ďalšie hospodárske využitie. V lesných oblastiach bude kvalitným zdrojom pitnej vody ako strategického a vzácneho prírodného produktu, zdrojom zvýšenia energetického potenciálu vodných tokov i zdrojom zvýšenia prírodnej biodiverzity a diverzity ekosystémov lesnej krajiny.

V poľnohospodár­skych a vidieckych oblastiach sa stane zdrojom zvýšenia produkčného potenciálu poľnohospodárskej pôdy. Zastaví sa jej vysušovanie a degradácia, zvýši sa biodiverzita krajiny. Rozvinú sa rybníky, vodné farmy a zatraktívni sa aj prostredie pre hospodársky rozvoj vidieka, ktorého súčasťou sú agroturistické relaxačné a edukačné záhrady.

V urbánnom prostredí začne fungovať ozdravovanie klímy v mestských aglomeračných zónach. V intenzívne urbanizovaných a vysušených prostrediach a územiach intravilánov miest a obcí sa rozvinú nové inovatívne technológie. Napríklad bioklimatické a dažďové záhrady, strešné klimatické systémy, retenčné nádrže na recykláciu dažďovej vody a ďalšie nové progresívne technológie a vodozádržné technologické systémy, ktoré sú potrebné pre municipálne servisné činností (protipožiarne nádrže, zásobníky úžitkovej vody pre údržbu a čistenie cestných komunikácií) i uplatnenie inovatívnych prístupov biotechnologického čistenia odpadových komunálnych vôd).

Impulzy pre inovácie

Program zadržiavania dažďovej vody v krajine má okrem protipovodňovej funkcie tiež cielene vytvárať sekundárne hospodárske efekty – dopyt po nových inovatívnych technológiách, technických zariadeniach, nových produktoch a následne aj službách. To by malo dlhodobo vytvárať príležitosti pre vyššiu zamestnanosť a hospodársky rast.

Cielená podpora inovácií, zavedenia nových výrob a produktov v oblasti efektívneho využitia potenciálu dažďových vôd má ambíciu podporovať tuzemské podniky a investorov, ktorým sa otvárajú príležitosti na etablovanie sa v odvetviach, ktoré majú v celosvetovom kontexte perspektívu dynamického rastu.

Etablovanie tuzemských technologických firiem v tomto odvetví v najbližších rokoch môže byť pre slovenskú ekonomiku významnou konkurenčnou výhodou v čase, keď sa technológie odvetvia budú žiadať a vysoko zhodnocovať na trhoch vyspelých ekonomík s vysokou koncentráciou intenzívne urbanizovaných území, ako aj v súčasnosti rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík s veľkou dynamikou spriemyselňovania.

Technologické projekty manažmentu dažďových vôd vytvárajú neopakovateľnú príležitosť pre univerzitné a vedecké pracoviská v oblasti základného aj aplikovaného výskumu integrovaných riešení ochrany i obnovy prírodných zdrojov.

Preto je namieste otázka, či je Slovensko kultúrne zrelé takýto program, ktorý vláda v októbri minulého roka schválila, nielen prijať, ale aj rozvíjať a dať mu punc originality nielen v slovenských reáliách.

Reakcie zainteresovaných naznačujú, že to bude vyžadovať oveľa viac enormného úsilia a obetí tých, čo tento program pripravili i politicky presadili, kým si to priemerne zmýšľajúci človek dokáže uvedomiť.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
34,99
Kytica Zimona 21

Kytica Zimona 21

59,99
Grande ružové ruže

Grande ružové ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk