Vzdelávanie je celoživotná cesta

Vieš si predstaviť, že by si si nemohol prečítať text na tejto strane? A čo keby si nevedel hovoriť úradným jazykom svojej krajiny? Alebo keby si nevedel na mape ukázať svoju vlasť? Nespočetne veľa detí to nevie.

09.06.2016 10:30
debata (1)

V mnohých štátoch je základné vzdelanie prvého a druhého stupňa povinné a často bezplatné. Podľa Dohovoru o právach dieťaťa je vzdelanie jedným zo základných práv. Rovnaký názor na vzdelanie je vyjadrený aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Cieľom nie sú peniaze

V niektorých krajinách však vzdelanie nie je bezplatné a môže byť pre rodičov finančným bremenom. Ľudia, ktorí žijú v chudobe, môžu byť v určitých ohľadoch prakticky bezmocní. Primerané vzdelanie nám však môže pomôcť vyhnúť sa zbytočnému utrpeniu. Len málokomu z negramotných ľudí sa podarí zabezpečiť si viac ako iba holú existenciu. Deti a dokonca i rodičia niekedy zomierajú len preto, lebo rodiny majú taký nízky príjem, že si nemôžu dovoliť lekársku starostlivosť.

Ľudia, ktorí majú nedostatočné vzdelanie alebo nemajú žiadne, často trpia podvýživou a bývajú v zlých podmienkach. Určité vzdelanie alebo prinajmenšom schopnosť čítať a písať môžu v tomto smere aspoň trochu pomôcť. Mnohí si myslia, že hlavným cieľom vzdelania je zarábanie peňazí. No aj viacerí vzdelaní ľudia sú nezamestnaní alebo ich príjem nepokryje ani základné potreby. Preto si niektorí rodičia môžu myslieť, že poslať dieťa do školy je zbytočné.

Škola však nepripravuje deti iba na zarábanie peňazí. Pripravuje ich v podstate na život. Ak vie človek hovoriť, čítať a písať v úradnom jazyku krajiny, v ktorej žije, potom je vybavovanie v nemocniciach, na úradoch či v bankách oveľa jednoduchšie a nemusí to spôsobovať stres. Niekedy nie je možné navštevovať školu. Napríklad časopis Refugees uviedol, že v utečeneckých táboroch môže do školy chodiť iba jedno z piatich detí.

Remeslo má zlaté dno, ale…

Na niektorých miestach sa deti namiesto vzdelania hneď učia remeslu, aby sa naučili murovať, chytať ryby, šiť a pod. Vyučiť sa nejakému remeslu je užitočné, ale ak deti nikdy nechodili do školy, pravdepodobne sa nenaučia správne čítať a písať. Keby najprv získali základné vzdelanie a až potom sa učili remeslu, určite by sa skôr vyhli vykorisťovaniu a ich život by bol uspokojujúcejší.

V niektorých prípadoch zas môžu byť následkom štrajkov školy dlhý čas zavreté. Nemusíme ísť ďaleko. Aj u nás na Slovensku máme, žiaľ, prípady, keď sa potláča ľudská dôstojnosť detí a ich právo na vzdelanie. Deti neprávom zaraďujú do špeciálnych škôl z dôvodu diskriminácie alebo preto, aby si niekto finančne vypomohol. Je to nespravodlivé. Žiaľ, takto nevinné deti prichádzajú o svoje právo na dostatočné vzdelanie. Je porušená ich ľudská dôstojnosť. Koľko z nás mladých ľudí vie, aké sú naše osobné práva? Napríklad na základnej škole, ktorú som navštevovala, sme o téme základné ľudské práva a vzdelanie prakticky vôbec nehovorili. Skôr sme rozoberali politické veci na hodine občianskej výchovy.

Deti poznajú ľudské práva

Pri písaní mojej úvahy som si na pomoc vyhľadala na internete príručku, ktorú v roku 2009 vydal UNICEF. Táto organizácia si dala urobiť empirický prieskum pod názvom Deti o svojich právach – Slovensko 2009. Uskutočnila ho agentúra Focus. Zadávateľom výskumu bol Slovenský výbor pre UNICEF, ktorý spolu s autormi tejto štúdie pripravil aj otázky do dotazníka. Tie boli vzhľadom na 20. výročie Dohovoru o právach dieťaťa cielené na všeobecné poznatky o informovanosti detí o ľudských právach a právach dieťaťa a hodnotenie aktuálnej situácie na Slovensku v ich uplatňovaní.

Prieskum potvrdil, že ľudské práva sa stali pre väčšinu slovenských detí známou témou a deti o nich majú istú mieru informácií a poznatkov. Rodina ako miesto získania informácií o ľudských právach sa zaradila na druhé miesto za školu. Je to zaujímavé zistenie, pretože práve rodina je základom pre formovanie názorov u detí aj v otázke vzdelávania v oblasti základných ľudských práv.

Úloha rodiny sa oproti minulosti posúva mierne do úzadia. Je to určitý paradox, že v súčasnosti svoju funkciu v tejto otázke nezvláda. Od rodičov a príbuzných sa deti o ľudských právach dozvedajú pomerne málo.

Výskum sa tiež zaoberal tým, či deti posledných ročníkov základnej školy vedia vymenovať nejaké ľudské práva. V rámci otvorenej otázky malo každé dieťa možnosť voľne uviesť aspoň tri konkrétne ľudské práva. Väčšina z nich túto príležitosť využila a výsledok preukázal, že aj veľká väčšina vedela správne formulovať jednotlivé ľudské práva. Celkovo len 13 percent z celého výskumného súboru nevedelo uviesť ani jedno konkrétne ľudské právo. Zostávajúcich 87 percent uviedlo nejaký príklad; väčšinou dve odpovede, polovica tri konkrétne ľudské práva.

Ľudské práva, ľudská dôstojnosť

Veľká skupina detí teda má poznatky o tejto oblasti a sú schopné uviesť príklady. Z voľných odpovedí je zrejmé, že deťom sa pri konkretizácii ľudských práv vynárajú zväčša základné ľudské práva, ako občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Vedia ich zväčša správne pomenovať alebo opisom vyjadriť viaceré zo základných ľudských práv.

Najčastejšie uvádzaným bolo právo na život (na prvom mieste zhruba štvrtina opýtaných). Ďalšími často spomínanými sú právo na slobodu, právo na vzdelanie a právo na prácu. Medzi pomerne frekventovanými právami bolo ešte právo na vierovyznanie. Stojí za otázku, či sa za uplynulých sedem rokov tieto percentá upravili a zvýšili alebo, naopak, poklesli.

Cieľom vzdelávania k ľudským právam je zvýšiť právne vedomie žiakov o ľudských právach. Tieto práva by mali poznať nielen dospelí, ale aj deti a mládež. Je dôležité, aby si žiaci základných a stredných škôl na základe získaných informácií uvedomovali prípadné porušenie svojich práv, vedeli svoje práva uplatňovať a zároveň sa nimi vo svojom živote riadiť.

Ak je takéto vyučovanie dobre pripravené a prispôsobené schopnostiam detí, možno ním dosiahnuť veľa dobrého. Keď sa bude deťom poskytovať právo na vzdelanie, podporí sa tým ich ľudská dôstojnosť. Svojou iniciatívou a úsilím môžete deťom pomôcť, aby boli vzdelané. A to stojí za námahu! Vzdelávanie je cesta, ktorá trvá celý život.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelanie #ľudské práva #právo #gramotnosť #povinná školská dochádzka